Top10Antivirus

Отказ от отговорност

Отговорност за съдържанието

Съдържанието на нашите страници е създадено с голямо внимание. Не можем обаче да гарантираме точността, пълнотата и актуалността на съдържанието. Като доставчик на услуги ние отговаряме за собственото си съдържание на този сайт съгласно общите закони. Ние обаче не сме задължени да наблюдаваме предадена или съхранявана информация на трети страни или да разследваме обстоятелства, които индикират за незаконна дейност. Задълженията за премахване или блокиране на използването на информация съгласно общото законодателство остават незасегнати. Отговорността в това отношение обаче е възможна само от момента на установяване на конкретно нарушение. След уведомяване за подходящи нарушения, ние веднага ще премахнем това съдържание.

Отговорност за външни линкове

Нашите оферти съдържат линкове към външни уебсайтове на трети страни, върху чието съдържание нямаме влияние. Следователно не можем да поемем отговорност за това външно съдържание. Съдържанието на свързаните страници винаги е отговорност на съответния доставчик или оператор на страниците. По време на връзката свързаните страници бяха проверени за възможни законови нарушения. По време на свързването не е установено нелегално съдържание. Постоянният контрол на съдържанието на свързаните страници обаче не е логично без конкретни доказателства за нарушение на закона. След уведомяване за нарушения ние веднага ще премахнем такива линкове.

Авторско право

Съдържанието и работите на тези страници, създадени от операторите на сайта, са обект на законодателството на Република България за авторското право. Дублирането, обработката, разпространението и всякакъв вид експлоатация извън границите на авторските права изискват писменото съгласие на съответния автор или създател. Изтеглянията и копията на този сайт са само за лична, нетърговска употреба. Доколкото съдържанието от тази страна не е създадено от оператора, се разглеждат авторските права на трети страни. По-специално съдържанието на трети страни е маркирано като такова. Ако имате информация за нарушаване на авторски права, ви молим да ни уведомите. След уведомяване за нарушения, ние веднага ще премахнем такова съдържание.